Resevillkor1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 3.

1.1.1 Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Uppgifter i arrangörens broschyrer och på hemsidan är bindande för arrangören. Arrangören får dock ändra uppgifter i broschyrer och på hemsidan innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i broschyrer och på hemsidan och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4.1 Arrangören ansvarar ej för extrakostnader kopplade till anslutande transport, dvs flygtransporter, båtförbindelser eller annan transport till och från Skottland. Detta gäller även om bokning av dessa transporter skett via arrangören.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen bokningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag eller ändrad reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande prislista. Ombokningsavgift uttas enligt gällande avbeställningsvillkor.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare är 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (bokningsavgift). Bokningsavgiften är 1 000 kr per person. Avgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan men återbetalas ej vid eventuell avbokning.

2.4 Avgifter för flygbiljetter och extra hotellnätter betalas vid bokningstillfället. Dessa avgifter återbetalas ej vid eventuell avbokning.

2.5 Grupper om minst 10 personer betalar i samband med bokningen en bokningsavgift (se 2.3). En extra delbetalning ska sedan ske senast 90 dagar före avresa. Delbetalningens storlek ska vara 50% av resans totalpris. Om bokning av resa sker mindre än 90 dagar före avresa ska resans totalpris betalas omedelbart.

2.6 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Samtidigt med att denna betalning fullgörs fungerar arrangörens resehandling som gällande färdhandling. Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresedagen, om inte annat särskilt avtalats, äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

Följande kostnader är förknippade med avbokning av resa då resenären avbeställer/avbokar en resa:

A. Vid bokningstillfället ska resenären erlägga en bokningsavgift och om avbokning sker senast 30 dagar före avresa behåller researrangören bokningsavgiften i avbokningskostnad

B. Senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före avresa är kostnaden 25%

C. Tidigare än 8 dagar före avresa betalar man 50% av resans pris

D. Inom 8 dagar före avresan ska resenären betala hela resans pris

4. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

4.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

4.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

4.3 Resenärens rätt till ersättningsresa. Frånträder resenären avtalet enligt punkt 4.2. har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller av högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

4.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa. I sådana fall som avses i 4.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:

A. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

B. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket B endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

4.5 Ändring av priset.
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: A. Ändringar i transportkostnader,

B. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

C. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t.ex. En avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100:- för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart så möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60:-. Vår prisgaranti omfattar alla våra resenärer så fort anmälningsavgiften är betald.

4.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet m.m. Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

4.7 Tidtabell
Såvida inte annat angivits, är den vid reseavtalets ingående angivna avgångstiden preliminär. Den definitiva tiden skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan. Om den definitiva avgångstiden, enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från den preliminära tiden med mer än 8 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträdande skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om den definitiva avgångstiden. Avvikelse från den preliminära avgångstiden som meddelas senast 14 dagar före avresa berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

5. Arrangörens ändringar efter avresa, fel och brister

5.1 Uteblivna prestationer.
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

5.2 Andra fel och brister.
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 5.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

5.3 Skadeståndets omfattning.
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

6. Reklamation och avhjälpande

6.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.

6.2 Utan hinder av 6.1 får resenären åberopa fel, om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

6.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

7. Resenärens ansvar under resan

7.1 Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

7.2 Resenärens ansvar för skada.
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.


7.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, vaccinationer och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

7.4 Avvikande från arrangemanget.
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären är själv ansvarig för kostnader som uppkommer på grund av att avvikelsen ägt rum, som t. ex. transporter, hotell etc.

8. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Förbehåll om ändringar
Vi förbehåller oss rätten att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter i broschyrer och på skottlandsresor.se. Vi förbehåller oss också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för eventuella korrekturfel, såväl i tryckta medier som på skottlandsresor.se, samt tryckfel i och broschyrer.

Viktigt att veta om Resegarantin

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller av någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.

En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda personer som är knutna till varandra. Resegaranti skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketreseliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, d v s resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.
För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.